Liber mortuorum

Księga Zmarłych Polskich Pallotynów i Pallotynek


Dziś, to jest 1 listopada 2014, przypada rocznica śmierci:
s. Agnieszka Struzik (†1997)
ks. Jan Papkała (†2009)

Wczoraj, to jest 31.10.2014, miała miejsce rocznica śmierci:


Jutro, to jest 2.11.2014, wypadnie rocznica śmierci:
ks. Henryk Cabała (†2003)
ks. Franciszek Kania (†2005)

Ksiądz Mieczysław Madejski (1933-1968), profesor w Ołtarzewie, sekretarz Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego, duszpasterz polonijny we Francji

Ur. się 20 kwietnia 1933r. w Osinkach, w parafii Czerwona, w diecezji sandomierskiej, w rodzinie rolnika Józefa i Stanisławy z d. Pastuszka; matka była tercjarką franciszkańską. W 1947r. ukończył siedmioklasową szkołę powszechną w Marianowie, a następnie zaczął uczęszczać do szkoły przemysłowej w Chęcinach. Dnia 1 września 1948r. podjął naukę w Collegium Marianum w Wadowicach. Dnia 8 września 1952r. rozpoczął nowicjat w Ząbkowicach Śląskich. Tamże z powodu zagrożenia, razem z kolegami kursowymi, złożył 5 lipca 1953r. pierwszą profesję na ręce ks. Józefa Wróbla, a wieczną 5 lipca 1957r. w Rucianem Nidzie na ręce ks. radcy Franciszka Bogdana. Święcenia kapłańskie otrzymał w Ołtarzewie 11 czerwca 1959r. z rąk biskupa Zygmunta Choromańskiego.

Po święceniach odbył rok pastoralny w Gdańsku. Następnie został wysłany na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie na Wydziale Filozoficznym studiował psychologię, uzyskując tytuł zawodowy magistra filozofii w zakresie psychologii. W 1962r. został prefektem alumnów i wykładowcą psychologii w Ołtarzewie, a w 1965r. sekretarzem Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego; jednocześnie rozpoczął przygotowywanie pracy doktorskiej pod kierunkiem profesora KUL. W 1966r. wyjechał do Francji, do pracy w wydawnictwie i wśród polskiej emigracji. Pobyt w Seminaire de Saint-Sulpice w Issy-les-Moulineaux pomógł mu poznać język i kulturę francuską, pogłębić problemy wychowawcze, teologiczne i duszpasterskie oraz wzbogacił dorobek duchowy i naukowy. Angażował się równocześnie w duszpasterstwo na pallotyńskiej placówce w Oignies. W lutym 1968r. zdecydował się na powrót do Polski. Po przyjeździe do kraju w lipcu 1968r., został skierowany do pracy duszpasterskiej w Gdańsku na ul. Elżbietańską.

Zmarł po południu 27 grudnia 1968r. Tego dnia wyjechał samochodem w kierunku Starogardu Gdańskiego. W miejscowości Zblewo doszło do katastrofy; samochód wpadł w poślizg i uderzył w drzewo, co spowodowało u ks. Madejskiego zmiażdżenie głowy w okolicach skroni. Śmierć nastąpiła w drodze do szpitala. Został pochowany na cmentarzu w Starochęcinach (gmina Chęciny). W pogrzebie wzięło udział około 50 księży wraz z ks. radcą J. Dąbrowskim, który wygłosił homilię pogrzebową. Ceremonii pogrzebowej na cmentarzu przewodniczył ks. infułat Bernard Polzin, wikariusz generalny diecezji gdańskiej.

Współbracia zgodnie podkreślali jego prawość charakteru, towarzyskie usposobienie i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.Fotografie 1-2: Zbiory rodzinne
Ostatnio zmodyfikowano: 18 lipca 2012


Indeks zmarłych według daty śmierci

Alfabetyczny indeks zmarłych

Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci

Indeksy i biogramy pallotynów sporządził ks. Stanisław Tylus SAC
Kontakt zmarli-sac@pallotyni.pl
Stan z 9 lipca 2014

Historia strony

W latach 2011-14 powstały biogramy pallotynów, opracowane przez Stanisława Tylusa SAC. Chronologicznie obejmują one okres 1915-2014. W zakres opracowania weszli pallotyni należący do obu polskich prowincji – Chrystusa Króla i Zwiastowania Pańskiego – oraz regii: francuskiej Miłosierdzia Bożego, rwandyjsko-kongijskiej Świętej Rodziny, brazylijskiej Matki Bożej Miłosierdzia, a ponadto kilku innych, których z racji pochodzenia i działalności w strukturach polskich można włączyć w pojęcie polski pallotyn. Do tej grupy dodano ponadto, zwyczajem przyjętym, przełożonych generalnych Stowarzyszenia – począwszy od św. Wincentego Pallottiego (wśród nich jest ks. W. Turowski).
Od IX 2013 do Liber mortuorum dołączono księży i braci, którzy odeszli od Stowarzyszenia i inkardynowali się do diecezji lub zakonu oraz zmarli w szeregach duchowieństwa diecezjalnego lub zakonnego.
W IV 2014 utworzono grupę pallotynów polskiego pochodzenia.
Biogramy pallotynek są w trakcie opracowań.

Stan aktualny biogramów (448):
363 polskich pallotynów, 9 polskiego pochodzenia (oznaczeni w indeksach *), 19 przełożonych generalnych, 20 ekspallotynów, którzy zmarli jako księża diecezjalni lub w innym zakonie (oznaczeni w indeksach **), 37 pallotynek.

Indeks zmarłych według daty śmierci, Alfabetyczny indeks zmarłych oraz Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci pozwalają szybciej znaleźć biogram poszukiwanej osoby.

Leksykon polskich pallotynów 1915-2012Inspiracją do powstania wyżej wymienionych biogramów był materiał pozostawiony przez śp. Janusza Dyla SAC (†2005) w książce Pallotyni w Polsce w latach 1907-1947, Lublin 2001, 397-475. Jego bardzo krótkie biogramy zostały doprowadzone do 1998-99 (nie były też kompletne i nie uwzględniały Regii Miłosierdzia Bożego). W latach 2009-13 były one dostępne w wersji elektronicznej (na stronie internetowej WSD Ołtarzew – www.wsdsac.pl).

Uwaga !!!
Dotychczasowe biogramy polskich pallotynów zostają zamknięte na roku 2012. Na stronie Liber mortuorum będą umieszczane jedynie życiorysy członków stowarzyszenia, zmarłych od stycznia 2013.

Poszerzone i poprawione biogramy pallotynów zmarłych do 2012 zostały opublikowane w książce LEKSYKON POLSKICH PALLOTYNÓW (1915-2012), APOSTOLICUM Ząbki - PALLOTTINUM Poznań 2013. Do 356 biogramów zostały dołączone fotografie portretowe przedstawianych osób. Pod każdym biogramem została zamieszczona literatura, zawierająca bibliografię przedmiotową. Podstawę źródłową niniejszej pracy stanowią akta osobowe zgromadzone w: Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Sekretariatu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu, Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie i Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zmarli współbracia tworzyli pallotyńską historię i byli nieomal wszechobecni w wielu dziedzinach polskiej kultury XX-XXI w., np. w nauce, literaturze i wszelkiego rodzaju piśmiennictwie oraz w działalności edukacyjnej, wychowawczej i wydawniczej, a także w pracach na rzecz emigracji, misji i apostolstwa świeckich. Pośród nich są postacie bardzo znane, które wywarły duży wpływ na dzieje Kościoła polskiego, m.in.: ks. Alojzy Majewski, ks. Wojciech Turowski czy ks. Stanisław Szulmiński, albo przeszły do historii Polski dzięki wielkiej miłości do Ojczyzny, jak bł. Józef Stanek czy ks. Franciszek Cegiełka i wielu innych.

Jednak w Leksykonie znajdują się nie tylko ci najwięksi, ale wszyscy, którzy żyli i działali w polskich strukturach stowarzyszenia w kraju i poza nim. O każdym z nich, nawet najskromniejszym bracie, kleryku czy nowicjuszu, możemy dowiedzieć się wszystkiego, co można było wydobyć ze źródeł i opracowań.

Książka dostępna jest w sprzedaży: APOSTOLICUM Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki tel. 22 771-52-00, 11; fax 22 771-52-07
info@apostolicum.pl księgarnia internetowa: www.apostolicum.pl