Liber mortuorum

Księga Zmarłych Polskich Pallotynów i Pallotynek

Dziś, to jest 30 stycznia 2015, mija rocznica śmierci:
br. Edmund Soszyński (†1931)
s. Andrzeja Lewandowska (†1984)
ks. Augustyn Urban (†1989)
s. Elżbieta Hebel (†2003)

Wczoraj, to jest 29.01.2015, miała miejsce rocznica śmierci:
br. Ignacy Wszołek (†1964)

W dniu jutrzejszym, to jest 31.01.2015, przypada rocznica śmierci:
br. Adolf Kloch (†1987)

Ksiądz Mieczysław Madejski (1933-1968), profesor w Ołtarzewie, sekretarz Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego, duszpasterz polonijny we FrancjiKsiądz Mieczysław Madejski (1933-1968), profesor w Ołtarzewie, sekretarz Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego, duszpasterz polonijny we Francji

Ur. się 20 kwietnia 1933r. w Osinkach, w parafii Czerwona, w diecezji sandomierskiej, w rodzinie rolnika Józefa i Stanisławy z d. Pastuszka; matka była tercjarką franciszkańską. W 1947r. ukończył siedmioklasową szkołę powszechną w Marianowie, a następnie zaczął uczęszczać do szkoły przemysłowej w Chęcinach. Dnia 1 września 1948r. podjął naukę w Collegium Marianum w Wadowicach. Dnia 8 września 1952r. rozpoczął nowicjat w Ząbkowicach Śląskich. Tamże z powodu zagrożenia, razem z kolegami kursowymi, złożył 5 lipca 1953r. pierwszą profesję na ręce ks. Józefa Wróbla, a wieczną 5 lipca 1957r. w Rucianem Nidzie na ręce ks. radcy Franciszka Bogdana. Święcenia kapłańskie otrzymał w Ołtarzewie 11 czerwca 1959r. z rąk biskupa Zygmunta Choromańskiego.

Po święceniach odbył rok pastoralny w Gdańsku. Następnie został wysłany na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie na Wydziale Filozoficznym studiował psychologię, uzyskując tytuł zawodowy magistra filozofii w zakresie psychologii. W 1962r. został prefektem alumnów i wykładowcą psychologii w Ołtarzewie, a w 1965r. sekretarzem Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego; jednocześnie rozpoczął przygotowywanie pracy doktorskiej pod kierunkiem profesora KUL. W 1966r. wyjechał do Francji, do pracy w wydawnictwie i wśród polskiej emigracji. Pobyt w Seminaire de Saint-Sulpice w Issy-les-Moulineaux pomógł mu poznać język i kulturę francuską, pogłębić problemy wychowawcze, teologiczne i duszpasterskie oraz wzbogacił dorobek duchowy i naukowy. Angażował się równocześnie w duszpasterstwo na pallotyńskiej placówce w Oignies. W lutym 1968r. zdecydował się na powrót do Polski. Po przyjeździe do kraju w lipcu 1968r., został skierowany do pracy duszpasterskiej w Gdańsku na ul. Elżbietańską.

Zmarł po południu 27 grudnia 1968r. Tego dnia wyjechał samochodem w kierunku Starogardu Gdańskiego. W miejscowości Zblewo doszło do katastrofy; samochód wpadł w poślizg i uderzył w drzewo, co spowodowało u ks. Madejskiego zmiażdżenie głowy w okolicach skroni. Śmierć nastąpiła w drodze do szpitala. Został pochowany na cmentarzu w Starochęcinach (gmina Chęciny). W pogrzebie wzięło udział około 50 księży wraz z ks. radcą J. Dąbrowskim, który wygłosił homilię pogrzebową. Ceremonii pogrzebowej na cmentarzu przewodniczył ks. infułat Bernard Polzin, wikariusz generalny diecezji gdańskiej.

Współbracia zgodnie podkreślali jego prawość charakteru, towarzyskie usposobienie i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.

Ksiądz Mieczysław Madejski (1933-1968), profesor w Ołtarzewie, sekretarz Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego, duszpasterz polonijny we Francji

Fotografie 1-2: Zbiory rodzinne
Ostatnio zmodyfikowano: 18 lipca 2012


Indeks zmarłych według daty śmierci

Alfabetyczny indeks zmarłych

Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci

Indeksy i biogramy sporządził ks. Stanisław Tylus SAC
Kontakt: stansac@wp.pl
Stan z 31 grudnia 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów i fotografii bez zgody autora strony jest zabronione.

Ostatnie zmiany
Nowe biogramy:
s. Bilicka Judyta (†2 I 2015), br. Ciernia Robert (†7 VI 1968) *, ks. Dąbrowski Józef junior (†16 X 2014), s. Gibas Hozjana (†27 VII 1999), s. Grabowska Maria (†17 X 1949), ks. Gwarek Lesław (†23 X 2014), m. Heep Cäcilia (†6 X 1969) ☼, s. Kierzk Wacława (†14 IV 2006), ks. Kowalczyk Jan (†18 VIII 1975) **, ks. Laqua Romuald (†26 VI 1956) *, ks. Marszał Stanisław (†20 X 2014) **, ks. Mąkinia Franciszek (†27 XII 2014), s. Meguin Berthilla (†9 IV 1946) ☼, s. Nowak Custodia (†7 III 1955), s. Pawlikowska Jadwiga (†15 III 1990), Pipowski Thekla (†24 III 1971) ☼, s. Polke Pia (†7 VII 1973) ☼, ks. Sarnicki Stanisław (†17 VIII 2014), ks. Schmitt Johannes junior (†8 XII 1947) **, br. Statkiewicz Stephan (†25 VII 1969) *, ks. Wielgosz Franciszek (†4 XI 2014), s. Wilińska Aniela (†4 VIII 1984), ks. Zubek Jan (†12 XII 2014);
Zmienione biogramy: s. Bielawa Zygmunta (†6 IX 1995), s. Bielińska Wanda (†3 X 2000), s. Dobkowska Zbigniewa (†16 IV 2004), ks. Feldo Eugeniusz (†7 IX 1981), s. Gnerowicz Bogusława (†2 VIII 1976), s. Hebel Elżbieta (†30 I 2003), ks. Homa Ludwik (†28 VI 1992), ks. Janik Jan (†1 VI 2008), s. Kaczykowska Jadwiga (†14 XI 2004), ks. Kapcia Jan (†6 VIII 1990) **, ks. Kuklok Robert (†5 V 1925) *, s. Milewska Kazimiera (†19 VII 1981), s. Rembowska Eligia (†19 V 1998), s. Sendecka Cherubina (†1 IV 2002), ks. Skorżyński Marian (†15 X 1981), ks. Solakiewicz Leszek (†15 XI 1991) **, s. Wyrwas Józefata (†30 VI 2001), ks. Zadrożny Mirosław (†20 VI 2012), s. Zmarlicka Januaria (†11 I 1983) .

Historia strony

W latach 2011-14 powstały biogramy pallotynów, opracowane przez Stanisława Tylusa SAC. Chronologicznie obejmują one okres 1915-2014. W zakres opracowania weszli pallotyni należący do obu polskich prowincji – Chrystusa Króla i Zwiastowania Pańskiego – oraz regii: francuskiej Miłosierdzia Bożego, rwandyjsko-kongijskiej Świętej Rodziny, brazylijskiej Matki Bożej Miłosierdzia, a ponadto kilku innych, których z racji pochodzenia i działalności w strukturach polskich można włączyć w pojęcie polski pallotyn. Do tej grupy dodano ponadto, zwyczajem przyjętym, przełożonych generalnych Stowarzyszenia – począwszy od św. Wincentego Pallottiego (wśród nich jest ks. Wojciech Turowski).
Od IX 2013 do Liber mortuorum dołączono księży i braci, którzy odeszli od Stowarzyszenia i inkardynowali się do diecezji lub zakonu oraz zmarli w szeregach duchowieństwa diecezjalnego lub zakonnego.
W IV 2014 utworzono grupę pallotynów polskiego pochodzenia.
Biogramy pallotynek są w trakcie opracowań.

Stan aktualny biogramów (474):
369 polskich pallotynów, 12 polskiego pochodzenia (oznaczeni w indeksach *), 19 przełożonych generalnych, 23 ekspallotynów, którzy zmarli jako księża diecezjalni lub w innym zakonie (oznaczeni w indeksach **), 48 pallotynek (pracujące w Polsce lub pochodzące z terenów polskich, albo przełożone generalne oznaczone są znakiem ☼ – dołączone od XI 2014).

Indeks zmarłych według daty śmierci, Alfabetyczny indeks zmarłych oraz Indeks zmarłych z podziałem na lata śmierci pozwalają szybciej znaleźć biogram poszukiwanej osoby.

Inspiracją do powstania wyżej wymienionych biogramów był materiał pozostawiony przez śp. Janusza Dyla SAC (†2005) w książce Pallotyni w Polsce w latach 1907-1947, Lublin 2001, 397-475. Jego bardzo krótkie biogramy zostały doprowadzone do 1998-99 (nie były też kompletne i nie uwzględniały Regii Miłosierdzia Bożego). W latach 2009-13 były one dostępne w wersji elektronicznej (na stronie internetowej WSD Ołtarzew – www.wsdsac.pl).

Uwaga !!!
Biogramy polskich pallotynów zamieszczone na tej stronie zostały zasadniczo zamknięte na roku 2012. Poszerzone i uzupełnione ich wersje można znaleźć w książce LEKSYKON POLSKICH PALLOTYNÓW (1915-2012). Nie dotyczy to biogramów pallotynów polskiego pochodzenia, przełożonych generalnych, expallotynów i pallotynek, które nadal są moderowane. Na stronie Liber mortuorum dołączane są też życiorysy członków Stowarzyszenia, zmarłych od stycznia 2013.

TYLUS STANISŁAW, LEKSYKON POLSKICH PALLOTYNÓW (1915-2012), APOSTOLICUM Ząbki – PALLOTTINUM Poznań 2013, ss. 694Leksykon polskich pallotynów 1915-2012

Publikacja Leksykon polskich pallotynów zawiera 356 biogramów polskich pallotynów zmarłych w latach 1915-2012. W książce został zastosowany układ alfabetyczny. Do biogramów zostały dołączone fotografie portretowe. Pod każdym biogramem została zamieszczona literatura, zawierająca bibliografię przedmiotową. Publikację zamyka indeks osobowy.

Podstawę źródłową niniejszej pracy stanowią akta osobowe zgromadzone w: Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Sekretariatu Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie, Archiwum Regii Miłosierdzia Bożego w Paryżu, Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie i Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W pracy zostały uwzględnione „Wiadomości Polskiej Prowincji SAK” (do 1993), „Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla” (1993-2012), „Annuntianda. Biuletyn Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAK” (1994-2012). Pomocne okazały się katalogi stowarzyszenia i prowincji polskich, czasopisma wydawane przez pallotynów i kroniki poszczególnych domów. Nie bez znaczenia były również relacje ustne żyjących członków stowarzyszenia i przedstawicieli rodzin zmarłych.

Zmarli współbracia tworzyli pallotyńską historię i byli nieomal wszechobecni w wielu dziedzinach polskiej kultury XX-XXI w., np. w nauce, literaturze i wszelkiego rodzaju piśmiennictwie oraz w działalności edukacyjnej, wychowawczej i wydawniczej, a także w pracach na rzecz emigracji, misji i apostolstwa świeckich. Pośród nich są postacie bardzo znane, które wywarły duży wpływ na dzieje Kościoła polskiego, m.in.: ks. Alojzy Majewski, ks. Wojciech Turowski czy ks. Stanisław Szulmiński, albo przeszły do historii Polski dzięki wielkiej miłości do Ojczyzny, jak bł. Józef Stanek czy ks. Franciszek Cegiełka i wielu innych.

Jednak w Leksykonie znajdują się nie tylko ci najwięksi, ale wszyscy, którzy żyli i działali w polskich strukturach stowarzyszenia w kraju i poza nim. O każdym z nich, nawet najskromniejszym bracie, kleryku czy nowicjuszu, możemy dowiedzieć się wszystkiego, co można było wydobyć ze źródeł i opracowań.

Książka dostępna jest w sprzedaży:
APOSTOLICUM
Wydawnictwo Księży Pallotynów
Prowincji Chrystusa Króla
ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki
tel. 22 771-52-00, 11; fax 22 771-52-07
info@apostolicum.pl księgarnia internetowa: www.apostolicum.pl