Pallotyńskie Spotkanie Młodych - Ołtarzew 2014

Pallotyńskie Spotkanie Młodych - Ołtarzew 2014

 

WSD SAC: Zakończenie posługi Rady Domowej i Rady Moderatorów

skibinski.jpgW poranek 27 czerwca 2014 r., czyli w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, całą wspólnotą seminaryjną zgromadziliśmy się przy Stole Eucharystycznym, aby dziękować Bogu za posługę Rady Domowej i Rady Moderatorów. W sposób szczególny otaczaliśmy naszą modlitwą osobę ks. dr. Tomasza Skibińskiego SAC, który przez ostatnie 9 lat, był rektorem naszego seminarium. Na Mszy św. również byli obecni Księża Prowincjałowie: ks. prowincjał Józef Lasak SAC i ks. prowincjał Adrian Galbas SAC, który także wygłosił słowo.

Ksiądz Prowincjał przypomniał, że dzisiejsza Uroczystość to święto Bożej Miłości. Z miłości Bóg wyprowadził Naród Wybrany z niewoli egipskiej i z miłości Chrystus umarł za wszystkich na krzyżu. Jego najświętsze serce zranione włócznią zostało otwarte dla każdego z nas, abyśmy mogli korzystać z obfitych łask. Ono nas nieustannie uświęca, oczyszcza i odnawia.

Ważne są także dwie prośby, które zostawia nam Jezus w dzisiejszej perykopie. Mówi: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Jezus wzywa, aby trwać przy Nim. Oczywiście życie z Chrystusem nie powoduje usunięcia wszelkich trudności i problemów. „Jednakże jeśli Mu zaufasz, to przetrwasz nawałnicę zła, ono Cię nie zniszczy”. Dlatego tak ważna jest modlitwa i „wpatrywanie się w przebity bok Pana”.

Więcej…

 

PALLOTTI - ŚWIĘTY NA CZASIE

Św. Wincenty PallottiŻył w Rzymie w pierwszej połowie XIX wieku. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości apostolskiej kapłanem, mężem wielkich pragnień i mistykiem zatopionym w Bogu. Stał się inspiratorem wielu dziejowych poczynań. Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które powołał do życia w 1835 roku.

Wincenty Pallotti pozostaje nie tylko wielkim Świętym, ale „świętym na czasie”, gdyż pragnienia jego stały się dziś bardziej zrozumiałe, a jego świętość bardziej pociągająca i godna naśladowania niż przed laty.

Więcej…

 

Testament duchowy Ojca Założyciela

Testament duchowy to sporządzony w formie listu tekst, który ksiądz Wincenty Pallotti napisał we wrześniu 1840 roku, przebywając w diecezji Osimo. „List” ten odnaleziony i otwarty zaraz po śmierci Pallottiego (22 stycznia 1850 r.), był od tamtego momentu przechowywany i traktowany jako Jego duchowy testament.

 

CEL I NATURA STOWARZYSZENIA

Nazywa się ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego nie dlatego, jakoby zamierzano przez to podkreślić, iż samo w sobie posiada Apostolstwo Katolickie, ale dlatego że wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokorą i miłością, ze czcią i religijnym szacunkiem odnosili się do Apostolstwa Katolickiego, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele.
(Por. S. Vincenzo Pallotti, Opere complete [OOCC], pod red. ks. F. Moccia, I, 4-5).

Więcej…

 

Kim są Pallotyni ?

Pallotyni, a właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC), to katolicka wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w I połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi. Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a według prawa kanonicznego są stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim.